14 września 2015

Regulamin

Regulamin Mistrzostw Togavolleyball

 

REGULAMIN

V OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI ADWOKATURY W SIATKÓWCE

„Togavolleyball 2019”

 1. Organizatorem Otwartych Mistrzostw Adwokatury w Siatkówce „Togavolleyball” jest Naczelna Rada Adwokacka oraz Krakowska Izba Adwokacka. Organizatora reprezentuje Komitet Organizacyjny i osoby przez niego wskazane.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia zawodów podczas V Otwartych Mistrzostw Polski Adwokatury w Siatkówce „Togavolleyball”, zwanych dalej Mistrzostwami.
 3. Warunkiem udziału w Mistrzostwach jest terminowe wniesienie opłat o których informuje Organizator na stronie internetowej www.togavolleyball.pl
 4. Uczestnikiem Mistrzostw może zostać adwokat, radca prawny, notariusz, komornik, sędzia sądów powszechnych lub administracyjnych, asystent sędziego, referendarz sądowy i prokurator, lub aplikanci tych zawodów a także zatrudnieni na stałe w kancelariach wskazanych wyżej zawodów pracownicy posiadający pełne wyższe wykształcenie prawnicze (tytuł magistra prawa) jak również doktoranci na wydziałach prawa. Organizatorzy mogą na uzasadniony wniosek drużyny dopuścić do udziału w turnieju studentów prawa lub osoby stale pracujące przy tworzeniu i stosowaniu prawa, przy czym ilość takich osób w drużynie nie może być większa niż jedna osoba w drużynach 6-cio osobowych i dwie osoby w drużynach większych niż 6 osób.  
 5. W Mistrzostwach biorą udział drużyny kobiece i męskie, w skład których wchodzą przedstawiciele zawodów wskazanych w p. 2, przy czym drużyny nie mogą mieć więcej niż 13 zawodników.
 6. Drużyna w skład której wchodzić będzie co najmniej trzech adwokatów lub aplikantów adwokackich musi reprezentować izbę lub izby adwokackie (region) a także miasta (na przykład ORA Warszawa lub Adwokatura Dolnośląska). Pozostałe drużyny same decydują jaką grupę zawodową, region lub miasto reprezentują (na przykład Prawnicy Małopolscy lub Prokuratura Warszawska itp).
 7. W ramach rozgrywek drużyny walczyły będą o miejsca w Otwartych Mistrzostwach Polski Adwokatury w Siatkówce oraz  dodatkowo o tytuł Mistrza Polski Adwokatury w Siatkówce, osobno dla kobiet i mężczyzn. Puchar za I miejsce w Otwartych Mistrzostwach Polski Adwokatury zdobędzie drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w klasyfikacji punktowej w I etapie. Podobnie za kolejne miejsca. Jednakże tytuł Mistrza Polski Adwokatury w Siatkówce i Puchar Prezesa PZPS dla Mistrza Polski otrzyma drużyna, która wygra mecz finałowy w  II etapie.
 8. Zgłoszenie listy zawodników powinno nastąpić na zasadach i w terminie podanym przez organizatorów na stronie internetowej www.togavolleyball.pl . Listę zgłaszanych zawodników można uzupełniać lub zmieniać w trakcie całego turnieju o nowych zawodników, przed każdym meczem. Wprowadzenie nowego zawodnika na listę drużyny w trakcie meczu możliwe jest tylko jednokrotnie w danym meczu, wyłącznie w przypadku, gdy na skutek kontuzji, kontuzjowany zawodnik nie będzie mógł kontynuować gry. Transfer zawodników między drużynami możliwy jest do czasu rozpoczęcia losowania o którym mowa w p.10. Zawodnik zgłoszony do konkretnej drużyny, po losowaniu o którym mowa w p.10, nie może zostać zgłoszony ponownie do składu innej drużyny.
 9. W dniu 22 listopada 2019 r. o godzinie 22.00 zostanie przeprowadzona Odprawa Kapitanów Drużyn w trakcie której zakończona zostanie rejestracja drużyn i przeprowadzona odprawa.
 10. Podczas Odprawy Kapitanów Organizator przeprowadzi losowanie w celu przydzielenia numeru drużyny i ewentualnego podziału zgłoszonych drużyn do grup eliminacyjnych.
 11. W przypadku zgłoszenia większej liczby drużyn, rozgrywki eliminacyjne mogą zostać przeprowadzone w grupach.
 12. Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem opartym na dwóch etapach:  I etap: mecze eliminacyjne; II etap: mecze finałowe.
 13. O kolejności w meczach finałowych w II etapie decyduje liczba punktów zdobytych w meczach eliminacyjnych w I etapie.
 14. II etap będzie rozgrywany poprzez rozstawienie drużyn na podstawie wyników z I etapu i polegał będzie na rozegraniu meczy finałowych o 1 miejsce pomiędzy pierwszą i drugą drużyną z eliminacji. Organizator może wprowadzić rozgrywki także o dalsze miejsca.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek ze względu na liczbę zgłoszonych drużyn.
 16. Mecze będą rozgrywane zgodnie z obowiązującymi w czasie Mistrzostw przepisami PZPS dotyczącymi gry w piłkę siatkową.
 17. Mecz wygrywa zespół, który wygra dwa sety. W przypadku decyzji o rozgrywaniu większej ilości setów, wygrywa drużyna, która wygra trzy sety.
 18. Każdej drużynie przysługuje jedna przerwa na odpoczynek w każdym secie. Każda przerwa na odpoczynek trwa 30 sekund.
 19. Punktacja:a. przy wyniku 2:0 zwycięski zespół otrzymuje 3 punkty a przegrany 0,b. przy wyniku 2:1 zwycięski zespół otrzymuje 2 punkty a przegrany 1 punkt,c. zespół oddający mecz walkowerem otrzymuje – 0 pkt, także wskutek braku wymaganej liczby zawodników (0:2 w setach i 0:25 w każdym secie).
 20. W przypadku, gdy drużyna odda dwa mecze walkowerem podczas całych rozgrywek to zespół jest wykluczony z dalszej rywalizacji
 21. Kolejność zajętych miejsc przez drużyny ustala się wg liczby zdobytych punktów. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów równej liczby punktów o kolejności decyduje lepszy stosunek setów wygranych do przegranych. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów równej liczby punktów oraz równego stosunku setów zdobytych do straconych, o kolejności decyduje lepszy stosunek małych punktów zdobytych do straconych.
 22. Zasady wnoszenia protestów i reklamacji związanych z przebiegiem zawodów ustalają Sędziowie Mistrzostw.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz wiążącej wykładni Regulaminu. W czasie meczu wiążącej wykładni Regulaminu może dokonać Sędzia Mistrzostw zgodnie z obowiązującymi w czasie Mistrzostw przepisami PZPS dotyczącymi gry w piłkę siatkową.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania Mistrzostw w każdym czasie z przyczyn których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia niniejszego regulaminu.
 25. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia na stronie internetowej www.togavolleyball.pl

Wersja 18.10.2019

regulamin otwarte mistrzostwa adwokatury w siatkówce siatkówka adwokaci togavolleyball